අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

01
අප්‍රේ2021
"වාරි සෞභාග්‍යා " වැඩසටහන  2021

"වාරි සෞභාග්‍යා " වැඩසටහන 2021

"වාරි සෞභග්‍යා" වැඩසටහන 2021 වාරි සෞභග්‍යා වැඩසටහන-2021...

11
පෙබ2021
73 වන ජාතික නිදහස් සැමරුම

73 වන ජාතික නිදහස් සැමරුම

73 වන ජාතික නිදහස් සැමරුම් සංස්කෘතික අංශයේ...

21
ජන2021
ගිරිබාව මාර්ග එළිපෙහෙලි කිරීමේ ශ්‍රමදානය-2021

ගිරිබාව මාර්ග එළිපෙහෙලි කිරීමේ ශ්‍රමදානය-2021

ඉහල ගිරිබාව මංසන්ධියේ සිට වේරගල පන්සල් හන්දිය...

04
ජන2021
ගිරිබා දිරිය අත්වැල

ගිරිබා දිරිය අත්වැල

ගිරිබා දිරිය අත්වැල ගිරිබාව කොට්ඨාශයේ ආර්ථික දුෂ්කරතාවයන්ගෙන්...

18
දෙසැ2020
විගණන කමිටු රුස්වීම 2020

විගණන කමිටු රුස්වීම 2020

ප්‍රාදේ්‍ශීය විගණන කළමණාකරන කමිටු සාකච්ඡාව-2020. ප්‍රධන අභ්‍යන්තර...

Scroll To Top